Behandling af personoplysninger

Hos firmaet diætist Anne Knudsen behandler vi oplysninger om vores kunder til brug for kunderegister, journalføring og bogføring. Firmaet diætist Anne Knudsen er ansvarlig for, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen, herunder at der kun behandles relevante oplysninger, og at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i journalføring og kunderegister og fakturering.

Styrelsen for Patientsikkerheds Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), herefter journalføringsbekendtgørelsen, og bogføringsloven er retsgrundlag for behandlingen.

Ved etableringen af et kundeforhold til diætist Anne Knudsen giver du samtykke ovenstående. Uden samtykke til diætist Anne Knudsen behandling af kundeoplysninger er et kundeforhold ikke muligt.

Personoplysninger om kunder diætist Anne Knudsen behandles udelukkende internt og videregives ikke til tredjemand.

Personoplysninger opbevares i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, i 10 år og efter bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Som kunde har du ret til at anmode diætist Anne Knudsen om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om din journal eller til at gøre indsigelse. Du har som kunden har ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.

Du har ret til at trække dit samtykke til diætist Anne Knudsen behandling af personoplysninger tilbage. Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4. Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.